Info fra Malmøya Veilag

Ordinært årsmøte I Malmøya Veilag:

Tirsdag 25. april 2017 kl. 19.00 i Bundefjorden Seilforenings lokaler, Sundveien 32.

Innkalling til årsmøte 2017 – veilaget

 

Vi som er beboere på Malmøya må fjerne kvister og vegetasjon langs veiene våre nå.

Mange av de trange veiene på Malmøya gror igjen som følge av at busker og trær fra våre private og kommunale eiendommer vokser ut i veien. Som dere alle ser gjør det veiene for trange for gående, syklende og biler. Det riper opp biler og hindrer renholdsetatens lastebiler adkomst på en god og forsvarlig måte. Det mest prekære er likevel situasjonen for utrykningskjøretøy når busker og bladverk hindrer adkomst og rygging i avgjørende situasjoner.

På årsmøtet i veilaget i år ble det redegjort for en generelt svak økonomi og at lagets organisering av klipping langs veiene på øya i 2014 ble vesentlig, vesentlig dyrere enn forventet. Som diskutert på møtet betyr det at hver og en må klippe sine egne busker og trær mot veier og stier for å opprettholde fremkommeligheten.

Dette må sannsynligvis gjøres to ganger i året, vår og høst, men dette vurderer dere selv. Det må klippes helt inntil gjerdet eller i hvert fall godt innenfor veikanten slik at asfaltert vei og en passe skulder er tilgjengelig for fotgjengere og kjøretøy. Avfallet må fjernes.

Veilaget ber om at dette gjøres innen 15 oktober alle steder. Enkelte strekninger, som dere selv ser, bør imidlertid gjøres umiddelbart.

I dag gjelder klippebehovet på mange ulike strekninger på de fleste veiene. Høyboveien opp bakken og mot barnehagen, Barnålveien er helt gjengrodd i starten, Svinten er trang hele veien, Sundveien mot Roklubben, Malmøyaveien flere steder, Fossilveien i bakken, Korallveien, Tertitten, etc. etc. Veilaget kommer tilbake med en oppdatering av klippebehovet i mot midten av oktober hvis det fortsatt skulle gjenstå noe.

Mvh Veilaget

Klippe busker

Veilaget vil i tiden fremover benytte denne siden til å kommentere viktige forhold rundt veien på Malmøya.

Vinteren er her og styret i veilaget har arbeidet gjennom høsten for å forberede øya for en ny vinter med snø og is. I forrige sesong, 2013/14, lå veilaget i konflikt med Oslo Kommune grunnet uenighet om den nye skiltplanen som var gjennomført etter avstemming på årsmøtet. Kommunen nektet å måke så lenge Malmøya hadde private skilter som ”kunne hindre allmenn ferdsel på veiene”. Dette er en standard Oslo Kommune har etterlevd i mange år i forholdet til de mange velveiene de gjennomfører brøyting på rundt i Oslo.

snobroyting_006-w

Veilaget organiserte privat brøyting for 2013/14, men det ble fort klart at kostnadene i forbindelse med dette langt oversteg det inntektsnivået veilaget tradisjonelt har ligget på. Veilaget har gjennom sommeren og høsten vært i dialog med kommunen og befaring har vært gjennomført.
Konklusjonen på møtene har blitt at skiltene (møteplasser, vektbegrensning, etc.) er tatt ned og satt på lageret, samt at en viss utbedring av fartsdumper og hull er gjennomført for å legge til rette for måking og strøing.

Måking og strøing/salting vil nå bli gjennomført av Oslo Kommune (Bymiljøetaten ved Mesta og private brøytere) etter faste regler satt opp av kommunen. Disse er tilgjengelig på http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/broyting_og_stroing/ . Servicenivået vil bli lavere enn i forrige sesong, men vil antagelig være som de fleste tidligere år. På sidene til Oslo Kommune er det også en meldingstjeneste om kan brukes med varsomhet. Malmøya vil sannsynligvis ikke ha høyest prioritet og noe ventetid på brøyting og salting må nok påregnes.

Veilagets økonomi er svakere enn på mange år, og styret ser det som viktig å bygge reservene tilbake til tidligere nivåer. Dette prioriteres for å ha penger til å gjennomføre de nødvendige utbedringer det kan bli behov for fra tid til annen. Veiene på øya var ved etablering neppe bygget for den mengde og type trafikk vi har i dag.
Det er ønskelig for alle at arbeid på øya gjennomføres med lastebiler med totalvekt under 10 tonn. Bruken av store biler skader veiene løpende. Veistrekninger som Sundveien mot Roklubben og bakken i Høyboveien er eksempler på fyllinger som ikke tåler store belastninger uten å sige. En spasertur i Høyboveien viser med tydlighet utglidning som over litt tid må repareres. Andre veistrekninger mangler underlag til å bære stor vekt uten at det blir groper. Dette er en anbefaling til alles beste og som den enkelte må ta stilling.

For øvrig må vi minne alle på at styret i Veilaget jobber frivillig på sin egen fritid. Det er derfor til stor hjelp at alle og enhver ser på muligheten til å løse lokale utfordringer (feilparkerte biler, mindre utbedringer utenfor egen tomt, etc.) før veilaget bringes inn saken.

Saker det likevel føles riktig å gå videre med kan meldes inn på email veilaget@malmøya.no og vil bli lagt ut på denne siden som allmennyttig informasjon siden flere interesse av saken.

Info fra 29.01.2015:

Vinteren er her for fullt og Veilaget arbeider kontinuerlig å med å påse at kommunen foretar vedlikehold av veiene hos oss til den standarden de skal. Vi får gode innspill fra dere og benytter dette til å forsøke å bedre tjenestene fra kommunen så godt det går. Meldingene har dreiet seg om følgende:

-Strandhaugen er ikke brøytet og strødd

-Korallveien og Fossilveien er ikke brøytet og strødd helt til enden

-Malmøyaveien var for lite strødd i bakkene

-Sundveien syd for Høyboveien ble ikke brøytet eller strødd

Disse meldingene bør også legges inne på kommunens side med lenken som er gjengitt her på siden. Vi har brakt dem videre til Mesta som organiserer vedlikeholdet.

Det har vært en utfordrende vinter så langt, men vi ser at brøytemannskapene gjør i hovedsak det de skal. Dessverre er det slik at kommunen ikke vil ta for seg alle veien på Malmøya. Begrunnelsen er vanskelig å forstå, men de har så langt ikke vært villige til å forhandle. Det betyr at det står igjen noen hundre meter med vei som ikke vedlikeholdes av de maskinene som likevel er her ute jevnlig. Veilaget må derfor skjøte på med ekstra innleide krefter til både måking og strøing inntil vi kommer til enighet med kommunen. Det medfører ekstra arbeid, men vi har nå funnet en velfungerende løsning.

-          Veilaget v/ Hans Petter