Fortsatt endel som ikke har betalt veiavgiften
21st november 2014 av Malmøya Vel

Har dere husket å betale veiavgiften for 2014?

Veiavgiften er 1.100 pr. husstand. Veiavgiften betales til Malmøya Veilags
bankkonto nummer 7878.05.64104

Styret i Malmøya Veilag har valgt et prinsipp for fordeling av
vedlikeholdskostnadene som skal være både praktisk gjennomførbart, og som
behandler medlemmene så likt som mulig.
Prinsippet er at det skal betales for hver boenhet (hybel regnes som egen
boenhet). Hvorvidt man har bil eller ikke er uten betydning, da det
avgjørende hensyn er at man benytter veien ved adkomst til eiendommen /
boligen.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli opprettet inkassosak på dem som ikke
betaler veiavgift i henhold til disse prinsippene.

Skriv en kommentar